Uncategorized

Ôn tập Toeic 20AVTO1

Buổi học 1 Phần 5 Unit 1 3 6 9 12 Unit 1 Part 5 https://quizizz.com/join?gc=32610962 Unit 3 Part 5 https://quizizz.com/join?gc=55155346 Unit 6 Part 5 https://quizizz.com/join?gc=11115154 Unit 9 Part 5 https://quizizz.com/join?gc=27892370 Unit 12 Part 5 https://quizizz.com/join?gc=40475282 Ôn tập từ vựng chỉ nghề nghiệp

Read More »